BACK TO TOP

Beraber Çalıştıkları

Birbirinden çok farklı müzikal ortamlarda yer alan Temiz, yaptığı her çalışmada kendine has tınısıyla ve ritimsel yorumlarıyla tarzını dinleyicisine fark ettirmiştir.

Ayrıca orkestra içinde müzisyenler arası koordinasyonu en ideal biçimde organize edip konuşmaksızın birlikteliği sağlayabilmiştir. Aşağıda bu birliktelik sonucu birbirinden özel buluşmaların gerçekleştiği çalışmalardan bazılarının isimlerini bulabilirsiniz.
Sabri

Birlikte çalıştığı müzisyenler:

DON CHERRY TRILOK GURTU SUAT BERKAY SUHEYL DENIZCI
 DEXTER GORDEN ZAKIR HUSAYIN SELÇUK SUN
 GEORGE RUSSEL DEMIS ROUSSOS HANS HAVIR NEŞET RUACAN
 CLARK TERRY NICKY SKOPELITIS BOBO STENSSON TUNA OTENER
 FARROW SANDERS FLOROS FLORIDES LENNART ABERG ERKAN OĞUR
 RED MICHELL ENVER ISMAILOF PALLE DANIELSSON ISMAIL SOYBERK
 TONY SCOTT IVO PAPAZOV BERNT ROSENGREN EROL ERDINÇ
 PAKITO DE RIVERA HARY TAVITIAN BERN KARNAVALIN SANEM DIYICI
 URSULA DUDZIAK ANATOLY STEFANET BJORN JSOLIND SEMA
 CHRIST MACKGREKOR AHMET KAYA JENNY CLARK FRANSUVA YILDIZ IBRAHIMOVA
 JHON MARCHALL ALAİN JO ACHIM KUND FATİMA EİD
 ALBERT HET AKA GÜNDÜZ KUTBAY DOU DOU PUKUVANA FUAT TÜRKELMAN
 STU MARTIN ADAME DRAME DOU DOU GUIRAN ONDER OFÇAN
 MARK NAUSEF AHMET ÖZDEN MONGEZI FEZA MAMADY KEITA
 EDVARD VESALA ALEXANDR ALEXANDROV JHONNY DYANI HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ
 ED THIKBEN BURHAN ÖCAL MUVAFFAK FALAY HASAN GIRNATACI
 RAMESH SHOTTAM CHRİSTİAN BUKHARD RABIL KABUL HAKAN YILDIZ
 SABU MARTINES ÇAGDAŞ ORUÇ MUHAMMET MUNIR CARLO RIZZO
 PETER KOWALD DOLLAR BRAND (APTULLAH İBRAHİM) SABRI BRADERS ROMAN BUNKA
 MANFRED SHOLL ERGÜN ŞENLENDİRİCİ KARNATAKA COLLEGE OF PERCUSSION RADİ KAZAK
 JASPAR VAN HOF EYLEM PELİT ISMET SIRAL YAHYA DAİ
 YAMAR THIAM
 ZURAP GAGNİDZE

Appearing in varying musical environments, Temiz has always been the center of attention with his unique sound and performance.

Moreover, by maintining an ideal coordination between the musicians, Temiz has reached a unity within the group that goes beyond words. Here are some examples of such special encounters:
Sabri

Worked with:

DON CHERRYTRILOK GURTUSUAT BERKAYSUHEYL DENIZCI
DEXTER GORDENZAKIR HUSAYINSELÇUK SUN
GEORGE RUSSELDEMIS ROUSSOSHANS HAVIRNEŞET RUACAN
CLARK TERRYNICKY SKOPELITISBOBO STENSSONTUNA OTENER
FARROW SANDERSFLOROS FLORIDESLENNART ABERGERKAN OĞUR
RED MICHELLENVER ISMAILOFPALLE DANIELSSONISMAIL SOYBERK
TONY SCOTTIVO PAPAZOVBERNT ROSENGRENEROL ERDINÇ
PAKITO DE RIVERAHARY TAVITIANBERN KARNAVALINSANEM DIYICI
URSULA DUDZIAKANATOLY STEFANETBJORN JSOLINDSEMA
CHRIST MACKGREKORAHMET KAYAJENNY CLARK FRANSUVAYILDIZ IBRAHIMOVA
JHON MARCHALLALAİNJO ACHIM KUNDFATİMA EİD
ALBERT HETAKA GÜNDÜZ KUTBAYDOU DOU PUKUVANAFUAT TÜRKELMAN
STU MARTINADAME DRAMEDOU DOU GUIRANONDER OFÇAN
MARK NAUSEFAHMET ÖZDENMONGEZI FEZAMAMADY KEITA
EDVARD VESALAALEXANDR ALEXANDROVJHONNY DYANIHÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ
ED THIKBENBURHAN ÖCALMUVAFFAK FALAYHASAN GIRNATACI
RAMESH SHOTTAMCHRİSTİAN BUKHARDRABIL KABULHAKAN YILDIZ
SABU MARTINESÇAGDAŞ ORUÇMUHAMMET MUNIRCARLO RIZZO
PETER KOWALDDOLLAR BRAND (APTULLAH İBRAHİM)SABRI BRADERSROMAN BUNKA
MANFRED SHOLLERGÜN ŞENLENDİRİCİKARNATAKA COLLEGE OF PERCUSSIONRADİ KAZAK
JASPAR VAN HOFEYLEM PELİTISMET SIRALYAHYA DAİ
YAMAR THIAM
ZURAP GAGNİDZE